-sovremennye-tendentsii-sotsioorientirovannogo-vospitaniya-uchaschihsya-v-usloviyah-multikulturalizma-sovremennye-tendentsii-sotsioorientirovannogo-vospitaniya-uchaschihsya-v-usloviyah-multikulturalizma Социоориентированое воспитание это